Flag of the European Union EU Clinical Trials Register Help

Clinical trials

The European Union Clinical Trials Register allows you to search for protocol and results information on:
 • interventional clinical trials that are conducted in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA);
 • clinical trials conducted outside the EU / EEA that are linked to European paediatric-medicine development.
 • Learn   more about the EU Clinical Trials Register   including the source of the information and the legal basis.


  The EU Clinical Trials Register currently displays   42782   clinical trials with a EudraCT protocol, of which   7047   are clinical trials conducted with subjects less than 18 years old.
  The register also displays information on   18700   older paediatric trials (in scope of Article 45 of the Paediatric Regulation (EC) No 1901/2006).


  Phase 1 trials conducted solely in adults and that are not part of an agreed PIP are not public in the EU CTR (refer to European Guidance 2008/C 168/02   Art. 3 par. 2 and   Commission Guideline 2012/C 302/03,   Art. 5) .

  Clinical Trials marked as "Trial now transitioned" were transitioned to the Clinical Trial Regulation 536/2014 and can be further followed in the Clinical Trial Information System  
   
  Examples: Cancer AND drug name. Pneumonia AND sponsor name.
  How to search [pdf]
  Search Tips: Under advanced search you can use filters for Country, Age Group, Gender, Trial Phase, Trial Status, Date Range, Rare Diseases and Orphan Designation. For these items you should use the filters and not add them to your search terms in the text field.
  Advanced Search: Search tools
   

  < Back to search results

  Print Download

  Summary
  EudraCT Number:2005-000483-77
  Sponsor's Protocol Code Number:PROPOFOL
  National Competent Authority:Sweden - MPA
  Clinical Trial Type:EEA CTA
  Trial Status:Ongoing
  Date on which this record was first entered in the EudraCT database:2005-05-25
  Trial results
  Index
  A. PROTOCOL INFORMATION
  B. SPONSOR INFORMATION
  C. APPLICANT IDENTIFICATION
  D. IMP IDENTIFICATION
  D.8 INFORMATION ON PLACEBO
  E. GENERAL INFORMATION ON THE TRIAL
  F. POPULATION OF TRIAL SUBJECTS
  G. INVESTIGATOR NETWORKS TO BE INVOLVED IN THE TRIAL
  N. REVIEW BY THE COMPETENT AUTHORITY OR ETHICS COMMITTEE IN THE COUNTRY CONCERNED
  P. END OF TRIAL
  Expand All   Collapse All
  A. Protocol Information
  A.1Member State ConcernedSweden - MPA
  A.2EudraCT number2005-000483-77
  A.3Full title of the trial
  Inverkan av fraktionerad tillförsel av propofol med eller utan samtidig venstas på intensitet av lokal smärta utlöst av efterföljande intravenös injektion av propofol.
  A.3.2Name or abbreviated title of the trial where available
  Propofol och lokal smärta
  A.4.1Sponsor's protocol code numberPROPOFOL
  A.7Trial is part of a Paediatric Investigation Plan Information not present in EudraCT
  A.8EMA Decision number of Paediatric Investigation Plan
  B. Sponsor Information
  B.Sponsor: 1
  B.1.1Name of SponsorLund University, Malmö University Hospital
  B.1.3.4CountrySweden
  B.3.1 and B.3.2Status of the sponsorNon-Commercial
  B.4 Source(s) of Monetary or Material Support for the clinical trial:
  B.4.1Name of organisation providing support
  B.4.2Country
  B.5 Contact point designated by the sponsor for further information on the trial
  B.5.1Name of organisation
  B.5.2Functional name of contact point
  D. IMP Identification
  D.IMP: 1
  D.1.2 and D.1.3IMP RoleTest
  D.2 Status of the IMP to be used in the clinical trial
  D.2.1IMP to be used in the trial has a marketing authorisation Information not present in EudraCT
  D.2.1.1.1Trade name Propofol Lipuro
  D.2.1.1.2Name of the Marketing Authorisation holderB Braun Medical AB, Box 221, SE-167 22 Bromma
  D.2.1.2Country which granted the Marketing AuthorisationSweden
  D.2.5The IMP has been designated in this indication as an orphan drug in the Community No
  D.2.5.1Orphan drug designation number
  D.3 Description of the IMP
  D.3.1Product namePropofol Lipuro
  D.3.4Pharmaceutical form Injection*
  D.3.4.1Specific paediatric formulation Information not present in EudraCT
  D.3.7Routes of administration for this IMPIntravenous use
  D.3.11 The IMP contains an:
  D.3.11.1Active substance of chemical origin Yes
  D.3.11.2Active substance of biological/ biotechnological origin (other than Advanced Therapy IMP (ATIMP) No
  The IMP is a:
  D.3.11.3Advanced Therapy IMP (ATIMP) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.1Somatic cell therapy medicinal product No
  D.3.11.3.2Gene therapy medical product No
  D.3.11.3.3Tissue Engineered Product Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.4Combination ATIMP (i.e. one involving a medical device) Information not present in EudraCT
  D.3.11.3.5Committee on Advanced therapies (CAT) has issued a classification for this product Information not present in EudraCT
  D.3.11.4Combination product that includes a device, but does not involve an Advanced Therapy Information not present in EudraCT
  D.3.11.5Radiopharmaceutical medicinal product No
  D.3.11.6Immunological medicinal product (such as vaccine, allergen, immune serum) No
  D.3.11.7Plasma derived medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.8Extractive medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.9Recombinant medicinal product Information not present in EudraCT
  D.3.11.10Medicinal product containing genetically modified organisms No
  D.3.11.11Herbal medicinal product No
  D.3.11.12Homeopathic medicinal product No
  D.3.11.13Another type of medicinal product Yes
  D.3.11.13.1Other medicinal product typePropofol är ett kortverkande sömnmedel för intravenöst bruk.
  D.8 Information on Placebo
  D.8 Placebo: 1
  D.8.1Is a Placebo used in this Trial?Yes
  D.8.3Pharmaceutical form of the placeboInjection*
  D.8.4Route of administration of the placeboIntravenous use
  E. General Information on the Trial
  E.1 Medical condition or disease under investigation
  E.1.1Medical condition(s) being investigated
  Studien avser inte att studera något särskilt medicinskt tillstånd utan att klarlägga om man på patienter inför generell anestesi kan reducera den lokala smärta från injektionsområdet som idag besvärar väldigt många patienter i samband med nedsövning med propofol - det idag vanligaste anestesiläkemedlet för nedsövning. Nedanstående tre följdfrågor är alltså inte relevanta för studien och kan därmed heller inte besvaras.
  MedDRA Classification
  E.1.3Condition being studied is a rare disease Information not present in EudraCT
  E.2 Objective of the trial
  E.2.1Main objective of the trial
  Upplever patienter kortare duration, lägre intensitet eller minskad utbredning av loka smärta från ninjektionsområdet vid iv tillförsel av propofol 10 mg/ml (2,0 ml under 6 s) om man med början 120 s tidigare långsamt tillfört en ytterst liten iv dos propofol (0,5 ml under 30 s) via samma blodkärl?

  E.2.2Secondary objectives of the trial
  Kan upplevelsen av smärta enligt ovan minskas ytterligare om den lilla iv fördosen propofol (0,5 ml under 30 s) ges med samtidig venstas omedelbart ovanför det område där injektionen sker?
  E.2.3Trial contains a sub-study Information not present in EudraCT
  E.3Principal inclusion criteria
  Huvudsakliga inklusionskriterier är:
  - medicinskt väsentligen frisk (ASA I-II) patient
  - planerad generell anestesi inför planerat allmänkirurgiskt ingrepp vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
  - ålder 18-70 år
  - goda kunskaper i svenska språket
  - muntligt och skriftligt samtycke till att medverka i studien efter adekvat muntlig och skriftlig information om studiens uppläggning
  E.4Principal exclusion criteria
  Huvudsakliga exklusionskriterier är:
  - uttalad oro eller nervositet inför ingreppet
  - förståndshandikapp
  - säkerställd eller misstänkt demens
  - dålliga kunskaper i svenska språket
  - fysikaliskt funktionshinder
  - neurologisk sjukdom engagerande sensoriska eller motoriska systemet
  - ingen eller nedsatt hörsel
  - ingen eller nedsatt talförmåga
  E.5 End points
  E.5.1Primary end point(s)
  Som primary end points efter varje injektion av försöksläkemedel (I-IV) används:
  - maximal intensitet av smärta skattad av patienten på s k VAS-sticka (VAS = visuell analog skala; 0-10)
  - tid till debut av smärta (s)
  - duration av smärta (s)
  - utbredning av smärta (verbal beskrivning)
  E.6 and E.7 Scope of the trial
  E.6Scope of the trial
  E.6.1Diagnosis No
  E.6.2Prophylaxis No
  E.6.3Therapy Yes
  E.6.4Safety No
  E.6.5Efficacy No
  E.6.6Pharmacokinetic No
  E.6.7Pharmacodynamic Yes
  E.6.8Bioequivalence No
  E.6.9Dose response Yes
  E.6.10Pharmacogenetic Information not present in EudraCT
  E.6.11Pharmacogenomic No
  E.6.12Pharmacoeconomic No
  E.6.13Others No
  E.7Trial type and phase
  E.7.1Human pharmacology (Phase I) No
  E.7.1.1First administration to humans No
  E.7.1.2Bioequivalence study No
  E.7.1.3Other No
  E.7.1.3.1Other trial type description
  E.7.2Therapeutic exploratory (Phase II) No
  E.7.3Therapeutic confirmatory (Phase III) No
  E.7.4Therapeutic use (Phase IV) Yes
  E.8 Design of the trial
  E.8.1Controlled Yes
  E.8.1.1Randomised Yes
  E.8.1.2Open No
  E.8.1.3Single blind No
  E.8.1.4Double blind Yes
  E.8.1.5Parallel group No
  E.8.1.6Cross over Yes
  E.8.1.7Other No
  E.8.2 Comparator of controlled trial
  E.8.2.1Other medicinal product(s) No
  E.8.2.2Placebo Yes
  E.8.2.3Other No
  E.8.3 The trial involves single site in the Member State concerned Yes
  E.8.4 The trial involves multiple sites in the Member State concerned No
  E.8.5The trial involves multiple Member States No
  E.8.6 Trial involving sites outside the EEA
  E.8.6.1Trial being conducted both within and outside the EEA No
  E.8.6.2Trial being conducted completely outside of the EEA Information not present in EudraCT
  E.8.7Trial has a data monitoring committee Information not present in EudraCT
  E.8.8 Definition of the end of the trial and justification where it is not the last visit of the last subject undergoing the trial
  Varje randeomiserad patient ges inför nedsövningen fyra iv injektioner av försöksläkemedel (I-IV). För den enskilda patienten avslutas studien så snart smärtan efter den fjärde injektionen av försöksläkemedel (IV) utvärderats, vilket blir efter ca 15 min. Därefter sövs patienten, genomförs operationen och övervakas patienten på samma sätt som om vederbörande inte ingått i studien.
  E.8.9 Initial estimate of the duration of the trial
  E.8.9.1In the Member State concerned years
  E.8.9.1In the Member State concerned months6
  E.8.9.1In the Member State concerned days
  F. Population of Trial Subjects
  F.1 Age Range
  F.1.1Trial has subjects under 18 No
  F.1.1.1In Utero No
  F.1.1.2Preterm newborn infants (up to gestational age < 37 weeks) No
  F.1.1.3Newborns (0-27 days) No
  F.1.1.4Infants and toddlers (28 days-23 months) No
  F.1.1.5Children (2-11years) No
  F.1.1.6Adolescents (12-17 years) No
  F.1.2Adults (18-64 years) Yes
  F.1.3Elderly (>=65 years) Yes
  F.2 Gender
  F.2.1Female Yes
  F.2.2Male Yes
  F.3 Group of trial subjects
  F.3.1Healthy volunteers No
  F.3.2Patients Yes
  F.3.3Specific vulnerable populations Information not present in EudraCT
  F.3.3.1Women of childbearing potential not using contraception No
  F.3.3.2Women of child-bearing potential using contraception Information not present in EudraCT
  F.3.3.3Pregnant women No
  F.3.3.4Nursing women No
  F.3.3.5Emergency situation No
  F.3.3.6Subjects incapable of giving consent personally No
  F.3.3.7Others No
  F.4 Planned number of subjects to be included
  F.4.1In the member state164
  F.4.2 For a multinational trial
  F.4.2.1In the EEA 164
  F.4.2.2In the whole clinical trial 164
  G. Investigator Networks to be involved in the Trial
  N. Review by the Competent Authority or Ethics Committee in the country concerned
  N.Competent Authority Decision Authorised
  N.Date of Competent Authority Decision2005-07-07
  N.Ethics Committee Opinion of the trial applicationFavourable
  N.Ethics Committee Opinion: Reason(s) for unfavourable opinion
  N.Date of Ethics Committee Opinion2005-04-06
  P. End of Trial
  P.End of Trial StatusOngoing
  For support, visit the EMA Service Desk , log in using your EMA account and open a ticket specifying "EU CTR" in your request.
  If you do not have an account, please visit the EMA Account management page page click on "Create an EMA account" and follow the instructions.
  The status of studies in GB is no longer updated from 1.1.2021
  For the UK, as from 1.1.2021, EU Law applies only to the territory of Northern Ireland (NI) to the extent foreseen in the Protocol on Ireland/NI
  EU Clinical Trials Register Service Desk: https://servicedesk.ema.europa.eu
  European Medicines Agency © 1995-2022 | Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
  Legal notice
  EMA HMA